OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!


TIETOJA YHDISTYKSESTÄ

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tu­le­vai­suu­teen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rak­kau­des­ta, ih­mis­suh­teis­ta ja har­ras­tuk­sis­ta sekä työstä ja toi­meen­tu­los­ta. Ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten yh­den­ver­tai­suus ja osal­li­suus yh­teis­kun­nas­sa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.
Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry on pe­rus­tet­tu vuonna 1965 ou­lu­lais­ten ke­hi­tys­vam­mais­ten ja heidän per­hei­den­sä edun­val­vo­jak­si. Jäseniä yh­dis­tyk­ses­sä on jo yli 400.
Yh­dis­tyk­sen tehtävänä on huolehtia pai­kal­li­ses­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den ja heidän per­hei­den­sä etujen aja­mi­ses­ta sekä järjestää kou­lu­tus­ta ja har­ras­tus­toi­min­taa eri ikä­ryh­mil­le. Lisäksi yhdistys tukee ke­hi­tys­vam­mai­sia ja heidän per­hei­tään tekemällä yh­teis­työ­tä alueen muiden toi­mi­joi­den kanssa. 

Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea.


SOSIAALINEN MEDIA

FACEBOOK SIVUILTAMME

saat ajankohtaisimmat uutiset: tiedotamme mahdollisista muutoksista, uutisista ja toiminnastamme - seuraa meitä! Facebookissa myös Vinkkivartti, josta saat meno -ja toimintavinkkejä! 

OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY ON MYÖS YOUTUBESSA

Kanavalla julkaistaan kaikenikäisille sopivia videoita ja videosarjoja. Kanavalta löytyy mm. virtuaaliset taidenäyttelyt aikaisemmilta vuosilta.

Tilaa kanavamme Oketuki Oulu, niin pysyt menossa mukana!


Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53 S136

90100 OULU


 Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea


Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2022