oketuki jalkapallo

Yh­dis­tyk­sen ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den jär­jes­tä­mä toiminta

Yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä toiminta

Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta ja Kerhot- osiosta löydät yh­dis­tyk­sen järjestän sään­nöl­li­sen toiminnan ja muut ta­pah­tu­mat.

Me­neil­lään olevien hank­kei­den tiedot löydät Han­ke­toi­min­ta- osiosta. Menneiden hank­kei­den tietoja voit etsiä Uu­ti­sar­kis­tos­ta.

Yh­teis­työ­kump­pa­nien jär­jes­tä­mä toiminta

Oulussa tapahtuu -oisosta löydät mm. Oulun kaupugin ja muiden yh­teis­työ­kump­pa­nien jär­jes­tä­män toiminnan. Huo­maat­han että Oketuki ei järjestä näitä ta­pah­tu­mia, li­sä­tie­to­ja voi kysellä jär­jes­tä­väl­tä taholta. Yh­teys­tie­dot löytyvät aina ta­pah­tu­man tiedoista.

Erityisen tuen lasten, nuorten ja/tai perheiden ta­pah­tu­mat

Perheily on Suomessa val­ta­kun­nal­li­nen Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki­lii­ton toi­min­ta­muo­to. Perheilyn tar­koi­tuk­se­na on koota yhteen alueen lap­si­per­hei­tä, tarjota ver­tais­tu­kea, järjestää toimintaa, kehittää, ottaa kantaa ja vaikuttaa ke­hi­tys­vam­mais­ten lasten ja heidän per­hei­siin liit­ty­viin asioihin.

Jär­jes­täm­me vuoden  aikana lap­si­per­heil­le suun­nat­tu­ja ta­pah­tu­mia. Tarkemmat tiedot il­moi­tam­me mm facebook-si­vul­lam­me sekä ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­sa.

Perheily-toi­min­tam­me ylläpitää suljettua kes­kus­te­lu­ryh­mää ”Perheily lap­si­per­heet”. Liity mukaan ryhmään tutus­tu­maan uusiin ihmisiin, vaih­ta­maan ajatuksia ja saamaan tietoa. Ter­ve­tu­loa!

Tie­dus­te­lut yh­dis­tyk­sen toi­mis­tol­ta annemari.eskola(at)oketuki.fi.

Ta­pah­tu­mat ai­kui­sil­le

Yh­dis­tyk­sem­me järjestää vuo­sit­tain useita vir­kis­tys­ta­pah­tu­mia sekä mm. edun­val­von­taan liittyviä jä­se­nil­to­ja.  Tarkemmat tiedot jä­se­nil­lois­ta ja muista ta­pah­tu­mis­ta il­moi­tam­me mm. facebook-si­vul­lam­me https://www.facebook.com/oketuki/ sekä ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­sa.

Oketuki You­Tu­bes­sa

Kanavalla jul­kais­taan jatkossa kai­ke­ni­käi­sil­le sopivia videoita ja vi­deo­sar­jo­ja. Kanavalta löytyy mm. Oketuki kokkaa!- vi­deo­sar­ja, josta saat kivoja kok­kaus­vink­ke­jä. Kanavalle tuotetaan vuoden aikana uusia videoita.

Tilaa kanavamme Oketuki Oulu, niin pysyt menossa mukana: https://www.youtube.com/channel/UCRDJBPlo­KaFtJ­NoAlXU80qw

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300-me.png

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto-me.png

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021