1630931087913_Verkko%20haltuun%20valmis%20logo-fh4raq-me.png

VERKKO HALTUUN! -HANKE

 -di­gi­tai­dot osal­li­suu­den ja yh­tei­söl­li­syy­den tukena


Hanke on kol­mi­vuo­ti­nen STEAN-ra­hoit­ta­ma ja Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n to­teut­ta­ma hanke. Koh­de­ryh­mä­nä ovat ou­lu­lai­set ke­hi­tys­vam­mai­set aikuiset sekä heidän lä­hi­ver­kos­ton­sa. Digitaito on tärkeä kan­sa­lais­tai­to. Kaikilla tulisi olla mah­dol­li­suus hyödyntää di­gi­tai­to­ja arjessa, niin myös ke­hi­tys­vam­mai­sil­la.  Hankkeen kes­kei­si­nä ta­voit­tei­na on lisätä ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten tur­val­li­sia verk­ko­tai­to­ja, osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä kouluttaa verk­ko­tu­ki­hen­ki­löi­tä. Hankkeen työn­te­ki­jät auttavat ja tukevat asiak­kai­ta eri­lai­sis­sa verkkoon liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa. Tukea, neuvontaa ja ohjausta to­teu­te­taan niin lähi- kuin etä­oh­jauk­se­na. Päi­vi­täm­me kuu­lu­mi­sia yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­le ja so­me­ka­na­viin. Han­ke­työn­te­ki­jöil­lä on omat profiilit Face­boo­kis­sa; Kaisa Verkko Haltuun ja Sirpa Verkko Haltuun. Toi­mis­tom­me sijaitsee Kump­pa­nuus­kes­kuk­ses­sa, Kan­san­ka­tu 53.

1632741790474_IMG_1602-me.JPG

Miten pääsen mukaan toi­min­taan?

Koetko että tarvitset apua tai tukea verkossa toimimiseen; haluaisit oppia lisää digitaitoja, ladata sovelluksia, tai jos sinulla on jo taitoja ja voisit toimia vapaaehtoisena verkkotukihenkilönä. 


Ota rohkeasti yhteyttä hankkeen työntekijöihin Kaisaan tai Sirpaan. 1643118218080_TULE%20MUKAAN!-me.png

Ajan­koh­tais­ta

Helmikuussa on tulossa monenlaista toimintaa. Toimintaa on tarjolla niin lähitoimintana kuin etänä. Toimimme ter­veys­tur­val­li­ses­ti ja vallitsevat koronarajoitukset huomioiden. 


Järjestämme kevään aikana Tunne - ja turvataitotyöpajoja yhdessä Samat-toiminnan ja Elämä omaksi -hankkeen kanssa. Ensimmäinen työpaja järjestetään 9.2 Kump­pa­nuus­kes­kuk­sel­la, Kansankatu 53 ja Teamsissa. Työpajaan osallistuminen tapahtuu ilmoittautumisen kautta. 


Musiikkia ja digiä-ilta on tulossa 15.2, tapahtumapaikka varmistuu helmikuun puolella. 


Tammikuun digikahvila Teamsissa oli suosittu, ja tämän vuoksi päätimme järjestää jatkossa Päivän polttavat puheenaiheet-tuokion Teamsissa kaksi kertaa kuukaudessa. Toinen kahvila järjestetään 17.2 klo 10-11 ja toinen 24.2 klo 15-16. Linkit tapahtumiin saat Kaisalta tai Sirpalta.


Tervetuloa mukaan! Lisätietoja kaikista tapahtumista saat Kaisalta tai Sirpalta.

p8kaVRe4edM-me

Verkko haltuun -hankkeen kyselyn yh­teen­ve­to, syksy 2021

Hanke teetti syksyn 2021 aikana kyselyn aikuisten kehitysvammaisten osaamisesta ja tuen tarpeista verkkoasioinnissa ja laitteiden käytössä. Kyselyyn vastasi yhteensä 32 kehitysvammaista. Vastaajista yli puolet oli alle kol­me­kym­men­tä­vuo­tiai­ta.  Vastausten luotettavuutta arvioidaan siitä näkökulmasta, kuinka hyvin kehitysvammainen on kyennyt ymmärtämään kysymyksen. Kysely osoitti sen, että vastanneilla on käytössä erilaisia laitteita ja tietoa internetin mahdollisuuksista jonkin verran on. Valtaosalla vastaajista on käytössä älypuhelin, ja he tunnistavat sovelluksia ja sosiaalista mediaa. Avun tarvetta on laitteiden käyttöönotossa, sovellusten lataamisessa, sivustojen etsimisessä, sähköpostinkäytössä, kirjoittamisessa, tiedostojen ja kuvien siirtämisessä sekä verkkoasioinnissa.

Hankkeen työn­te­ki­jät

1629364380447_oma%20kuva-me.jpg

Kaisa Pitkälä

pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri

050 345 8474

kaisa.pitkala@oketuki.fi

1629364396138_sirpan%20kuva-me.jpg

Sirpa Lukka

projektityöntekijä

050 361 7898

sirpa.lukka@oketuki.fi

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300-me.png

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto-me.png

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021