oketuki jalkapallo

KER­HO­TOI­MIN­TA

Tällä sivulla on tietoa kauden 2021-2022 ker­ho­toi­min­nas­ta. Tutustu ker­ho­ku­vauk­siin huo­lel­li­ses­ti ennen il­moit­tau­tu­mis­ta. Tutus­tut­han tarkoin il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la oleviin ohjeisiin il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä.
Mikäli tarvitset apua lomakkeen täyt­tä­mi­ses­sä, ole yh­tey­des­sä yh­dis­tyk­sen Verkko haltuun -hankkeen työn­te­ki­jöi­hin Kaisaan 050 345 8474 tai Sirpaan 050 361 7898

1629808465846_kerhot%2021-22%20uusin-me.png

Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke löytyy TÄÄLTÄ

KER­HO­TOI­MIN­NAS­TA:

Kaikki tähän mennessä tulleet kerho - ja kurssi - il­moit­tau­tu­mi­set ovat nyt kuitattu. HUOM! Jo­kai­ses­ta kurssista/kerhosta on tullut oma kuit­tauk­sen­sa.

Jos et ole saanut kuit­taus­ta omasta il­moit­tau­tu­mi­ses­ta, teethän uuden il­moit­tau­tu­mi­sen.


Mie­leen­pai­nu­via har­ras­tus­het­kiä kaikille!


Muuta tulevan kauden ta­pah­tu­ma­tar­jon­taa voi seurata yh­dis­tyk­sen ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta: Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri

Päi­vit­ty­vät il­moi­tuk­sem­me myös Face­boo­kis­sa


HUOM! Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten­tu­ki ry:llä ei ole tapaturma- eikä muuta va­kuu­tus­ta kerhoihin osal­lis­tu­jil­le 


Syksyn toi­min­nas­sa huo­mioim­me edelleen yleiset hy­gie­niaoh­jeet ja seuraamme myös ko­ro­na­ti­lan­net­ta. Mikäli tau­titi­lan­ne olen­nai­ses­ti muuttuu huo­nom­paan suuntaan, ker­ho­toi­min­taa tullaan so­peut­ta­maan sen mukaan esi­mer­kik­si siir­ty­mäl­lä mah­dol­li­suuk­sien mukaan ul­ko­lii­kun­ta­ryh­miin.  Ryhmien osal­lis­tu­ja­mää­rää on ra­joi­tet­tu.

Muis­tutuk­se­na kerhossa kä­vi­jöil­le:

Kerhoihin voi osal­lis­tua vain täysin terveenä! Pie­nis­sä­kin sairauden oireissa (esim. nuha, yskä, päänsärky, vat­sa­oi­reet) tulee jäädä kotiin.

Käsidesin käyttö ja käsien pesu ennen kerhoa ja sieltä lähtiessä on tärkeää.

Vältetään mah­dol­li­sim­man paljon toisten ker­ho­lais­ten lähellä olemista.

Jos tiedät kuuluvasi ris­ki­ryh­mään, harkitse tarkkaan, osal­lis­tut­ko ker­ho­toi­min­taan ollenkaan.

Saattaja! Huo­mioit­han, että yli 18-vuo­tiai­den si­sä­ti­lois­sa oleskelu on sallittu ai­noas­taan oh­jaa­jil­le ja vält­tä­mät­tö­mil­le avus­ta­jil­le.


Laskutus alkaa kuukauden sisällä kerhon al­ka­mi­ses­ta. Alle 18 – vuotiaan puolesta var­si­nai­sek­si jäseneksi merkitään huoltaja. Tästä syystä ker­ho­lai­sen täyt­täes­sä 18 vuotta on hänen hyvä itse liittyä jäseneksi säi­lyt­tääk­seen edul­li­sem­man kausi­mak­sun.

Uudet ker­ho­lai­set voivat käydä kerhossa tutus­tu­mas­sa yhden kerran ve­loi­tuk­set­ta. Jos jatkat kerhossa tutus­tu­mis­ker­ran jälkeen, kerhon kausi­mak­su las­ku­te­taan aina tämän jälkeen koko­nai­suu­des­saan.

Lasten ja lap­si­per­hei­den toiminta

Las­ten­ker­ho Oulunsalo
Vauh­ti­var­paat
Per­hei­ly­ker­ho

Lasten ja nuorten ker­ho­toi­min­ta

Salibandy
Jun­nu­park­ki -nuok­ka­ri­toi­min­ta

Nuorten ja aikuisten ker­ho­toi­min­ta

Es­tot­to­mat
Menojengi
Hönt­sä­liik­kis
Salibandy Aikuiset
Uin­ti­kurs­sit
Kei­laus­kurs­sit

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300-me.png

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto-me.png

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021